books, newspapers, magazines.
sách, báo, tạp chí

advertisements, posters.
quảng cáo, bích chương

poems, letters, wedding invitations.
thơ, thư, thiệp cưới
   
   
The TTi Vietnamese Unicode Fonts Library is a high quality TrueType font library supporting the Microsoft Windows environment (98, NT, 2000, XP). Featuring over 200 fonts, the TTi Library is the largest Vietnamese Font library available. Any applications that support the unicode character range can use the Vietnamese Unicode Fonts Library. Please see our unicode page for more information. Bộ Chữ Việt Nam loại Unicode từ TTi là một bộ chữ đẹp, chính xác, và công phu; sử dụng trong Microsoft Windows (98, NT, 2000, XP). Phong phú và đầy đủ, bộ chữ từ TTi có hơn 200 kiểu chữ, đây là bộ chữ Việt lớn nhất trên thị trường. Bất cứ chương trình nào tương hợp với Unicode sẽ dùng được những kiểu chữ Việt này. Xin ghé lại trang unicode để tìm thêm chi tiết.
The library is organized in three groups, Publishing, Display, and Scriptive. Each group is arranged in packages (pack). Purchases can be done for pack as well as individual font or font family. For font previews (pdf format) and online purchases, please visit the above pages. While viewing the pdf, please also print a copy of the sample to see  the reproduction quality of the fonts from  your printer (and printer's compatibility). The latest version of Acrobat Reader (4.x or later) is needed to view the font samples. Please download the latest reader here: Những kiểu chữ trong đây phân loại ra ba nhóm, Publishing, Display, và Scriptive. Mỗi nhóm chữ soạn lại trong những sưu tập (pack). Mua bán trực tuyến có tại đây, mỗi kiểu chữ có thể duyệt trước dùng pdf. Sau khi coi bản pdf, xin in ra những trang này trong máy in của bạn để kiểm soát những đặc tính của kiểu chữ (và máy in tương hợp). Dùng với chương trình Acrobat Reader mới nhất  (4.x hoặc trễ hơn) mới coi được những chữ mẫu. Xin tải xuống bản mới tại đây:

If you see an existing typeface that you must have in Vietnamese, please email your request. New fonts are being created and added regularly, please check back often. Nếu bạn thấy một kiểu chữ nào trên thị trường và cần có trong chữ Việt, xin gửi yêu cầu vể email. Xin trở lại thường xuyên vì những kiểu chữ mới sẽ ra mắt mỗi ngày

 

Catalog
&
Deisign
Guide

download

PDF zipped PDF, self extracting
Table of Contents download [2.15 MB] download [1.30 MB]
Publishing Pack 1 download [1.50 MB] download [961 KB]
Publishing Pack 2 download [1.47 MB] download [925 KB]
Publishing Pack 3 download [1.47 MB] download [916 KB]
Publishing Pack 4 download [1.55 MB] download [979 KB]
Display Pack 1 download [569 KB] download [432 KB]
Display Pack 2 download [574 KB] download [411 KB]
Display Pack 3 download [262 KB] download [203 KB]
Scriptive Pack 1 download [703 KB] download [561 KB]
Scriptive Pack 2 download [556 KB] download [418 KB]
Scriptive Pack 3 download [624 KB] download [461 KB]
Entire Catalog (235 pages) download [9.56 MB] download [5.81 MB]
 
   

design
notes

Font design is a labor intensive task; and the truetype font format is complex. Custom programs were used to create, parse and assemble truetype font files. The final design stage is done with Macromedia Fontographer (windows); where each character's shape and accent location are "tweaked", and "hints" added. On some fonts, additional hinting was done with Microsoft Visual TrueType. Some truetype "tables" were modified using Microsoft's Visual OpenType Layout Tool (VOLT). If you are interested in font design, please visit the Microsoft Typography page. Sự sáng chế những chữ Việt rất là nhiều công, thì giờ, và khổ bài của truetype rất phức tạp. Chúng tôi dùng những chương trình chế tạo đặc biệt để soạn, kiểm soát, và ráp lại những bài truetype. Sử dụng sau cùng là chương trình Fontographer của Macromedia (windows); trong đây hình thù của mỗi chữ và chỗ dấu được "gắn" lại chính xác, và cho thêm những "gợi-ý" của chữ. Trong một số kiểu chữ, gợi ý thêm dùng chương trình Visual Truetype. Một vài phần của bài truetype đuợc thay đổi dùng chương trình VOLT. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về sự sáng chế mẫu chữ, xin ghé trang Microsoft Typography.
Key points in TTi's Vietnamese design: Đặc Điểm của Chữ Việt từ TTi:
Single Glyf for each Character - Accurate Accent Location
Similar to older single byte character set. Each character is represented by one single glyf. For accented characters, the position of the accent is adjusted for each character (instead of the same accent position for all vowels). For display and script typefaces, as well as italic fonts; adjustment of the accent is needed for each vowel. For example: accent grave above a, e, i, o ,u, y may not be at the same position to produce à, è, ì, ò, ù, ỳ. The Diacritics Design Standards were followed as much as applicable for a smooth and consistent look.
Độc Tự cho mỗi Chữ - Chỗ Dấu Chính Xác.
Giống như những bộ chữ sử dụng một byte. Mỗi chữ chỉ dùng một tự. Cho những nguyên âm có dấu, chỗ của dấu sẽ thay đổi cho mỗi chữ (thay vì cùng một chỗ cho tất cả nguyên âm). Cho những kiểu chữ display và script, và cùng những chữ nghiêng; mỗi dấu trên nguyên âm cần điều chỉnh. Thí dụ: dấu huyền trên những chữ a, e, i, o, u, y có thể không ở tại một chỗ như nhau để làm ra à, è, ì, ò, ù, ỳ. Chúng tôi đi theo bài Tiêu Chuẩn của đề cương những dấu tự để có một kết quả hợp mắt.

Kerning Pairs
One special design criteria is in the area of "kerning pair"; where custom spacing is introduced instead of the standard spacing between characters. The typical example would be the combination V and A : VA. The kerning table of the font will hold a kern value for VA where the A will be pulled closer to the V (negative kern). Most standard roman fonts will have about 100 to 200 kerning pairs. Due to the extensive vowel-extensions and accented vowels in the Vietnamese character set, each TTi Vietnamese Unicode Font will contain between 2000 to 10000 kerning pairs. This means the pairs VÁ, VÀ, VẢ, VÃ, VẠ, VẤ, etc... will also be included in the kerning pair table. Example: kerning for the pairs "Tr" and "VẪ".
Những "Đôi Khép"
Một tiêu chuẩn đặc biệt là về những "đôi khép"; đây là khoảng cách khác thường giữa hai chữ. Thí dụ là cặp chữ V và A: VA. Trong mỗi bài Truetype có một bàn phần vể đôi khép, trong bàn phần này sẽ có một khoảng cách riêng cho cặp chữ VA; đây là khi chữ A sẽ được kéo lại gần chữ V hơn bình thường (âm khép). Hầu hết những kiểu chữ tây phương trên thị trường có chừng 100 tới 200 đôi khép. Vì bộ chữ Việt có rất nhiều thêm nguyên âm và nguyên âm có dấu, mỗi kiểu chữ của TTi sẽ có từ 2000 tới 10000 đôi khép. Nghĩa là những cặp VÁ, VÀ, VẢ, VÃ, VẠ, VẤ, v.v... đều có trong bàn phần đôi khép. Thí dụ: đôi khép của cặp "Tr" và "VẪ".

Dong Sign ₫ 
Not really a widely used symbol but it is included in the fonts. We like $ but enough of ₫ will add up to some serious $. ;-)
Dấu Đồng ₫ 
Một chữ ít sử dụng nhưng vẫn có trong bộ chữ. Chúng tôi thích $ nhưng nếu có nhiều ₫ thì cũng cộng lại khá đáng như $. ;-)
Complete Font Family
For professional publishing, such as newspaper and magazines, the complete font family allows maximum design flexibility and quality. Besides the standard style, such as bold and and italic, many font families also include hard to find light and heavy styles.
Đầy Đủ Gia Đình mỗi Kiểu Chữ
Cho dịch vụ ấn loát chuyên môn, như báo chí và tạp chí, những gia đình chữ đầy đủ sẽ giúp sự trình bày dễ dàng linh hoạt và kết quả tốt đẹp. Ngoài ra mẫu bình thường, như đậm và nghiêng, nhiều kiểu chữ có những mẫu hiếm có như chữ nhẹ và chữ nặng.
Embedding/Dynamic
Relaxed embedding allows Preview & Print of documents created; such as pdf files for viewing & printing. The viewer does not need to have the fonts installed locally. For web-page designers, check out the Web Embedding Font Tool (WEFT) from Microsoft here.
Chữ Ghi Trang/ Động Lực
Những bộ chữ của TTi cho phép ghi trang về vụ xem & in, như là những bài pdf chẳng hạn. Người xem bài knông cần phải có những kiểu chữ này trong máy. Cho những người viết về trang lưới (net/web), xin coi chương trình WEFT của Microsoft tại đây